អនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះដើម្បីការពារស្បែកអ្នកពីជំងឺមហារីកដែលបណ្តាលមកពីព្រះអាទិត្យ

អនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះដើម្បីការពារស្បែកអ្នកពីជំងឺមហារីកដែលបណ្តាលមកពីព្រះអាទិត្យ
• ពាក់មួករៀងធំទូលាយនៅពេលដែលមានពន្លឺថ្ងៃ ដើម្បីទប់ស្កាត់ពីពន្លឺ ព្រះអាទិត្យ
• ជៀសវាងពន្លឺព្រះអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 រសៀល
• ពិនិត្យស្បែករបស់អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំ ថាមានការប្រែប្រួលបែបណាខ្លះ
• ប្រេីឡេការពារកម្តៅថ្ងៃដែលមាន SPF 30+ ឬខ្ពស់ជាងនេះ
• ស្នាក់នៅក្នុងម្លប់
• លាបឡេការពារកម្តៅថ្ងៃរៀងរាល់ 2 – 3 ម៉ោងម្តង
ដូច្នេះសូមកុំភ្លេចលាប Purera : Summer Better Sun Essence មុនពេលចេញទៅក្រៅ
I will post this caption today naka
Follow these steps to defend yourself against sun cancer
• Wear a wide-brim hat on sunny days to block the sun
• Avoid sun from 10 AM – 2 PM
• Get your skin examined every year
• Wear sunscreen with SPF 30 or higher
• Stay in the shade
• Apply sunscreen every 2 hours
Don’t forget to apply Pure Summer Better
Sun Essence before going out

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Select your currency
USD United States (US) dollar