ការពិតដែលអ្នកគួរដឹងនៅពេលនិយាយអំពីឡេការពារកម្តៅថ្ងៃ

ការពិតដែលអ្នកគួរដឹងនៅពេលនិយាយអំពីឡេការពារកម្តៅថ្ងៃ
– លាបឡេការពារកំដៅថ្ងៃរាល់ 2 ម៉ោងម្តង គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យ
– មិនមានឡេការពារកំដៅថ្ងៃ ដែលអាចការពារទឹកបាន 100%ទេ។ ឡេការពារកម្តៅថ្ងៃអាចធន់នឹងទឹក មានន័យថាវាអាចផ្តល់ការការពាររយៈពេលជាក់លាក់មួយនៅពេលប៉ះនឹងទឹក ឬញើស។
– ការប៉ះនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចកើតឡើងនៅថ្ងៃដែលមានពពក ឬពពកច្រើន ក៏ដូចជាក្នុងអំឡុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ រដូវរងា និងខែនិទាឃរដូវ។
– សម្បុរស្រអែមមិនផ្តល់ការការពារយ៉ាងសំខាន់ប្រឆាំងនឹងការខូចខាតបន្ថែមទៀតនៃ sunburn

Facts you should know when it comes to sunscreen
-* Reapply your sunscreen every 2 hours is essential to stay protected
-* There is no sunscreen that is 100% waterproof. Sunscreen can be water resistant, which means it can provide protection for a certain amount of time when exposed to water or sweat
-* Sun exposure can happen on cloudy or overcast days, as well as during the fall, winter, and spring months
-* A base tan does not provide significant protection against further damage of sunburn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Select your currency
USD United States (US) dollar