តេីអ្នកត្រូវប្រេីឡេការពារកំដៅថ្ងៃ ពេលអ្នកនៅផ្ទះឫទេ?

តេីអ្នកត្រូវប្រេីឡេការពារកំដៅថ្ងៃ ពេលអ្នកនៅផ្ទះឫទេ?
ចម្លេីយ : ត្រូវតែប្រេី ដោយសារមានកត្តាជាច្រេីនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ស្បែក.
ទោះបីជាយេីងនៅផ្ទះក៏ដោយ UVA/UVB ក៏អាចចូលតាមរយះបង្អួចនឹងប៉ះពាល់ដល់ស្បែក.
ពន្លឺ​ពណ៌ខៀវ ( Blue Light )
ដូចដែលយើងដឹងហើយថា ពន្លឺពណ៌ខៀវដែលចេញពីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ភ្នែក។ ហេីយវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ស្បែករបស់អ្នកផងដែរ។ កុំភ្លេចលាបឡេការពារកំដៅថ្ងៃ ទោះបីអ្នកមិនចេញពីផ្ទះក៏ដោយ។
_
Do you need to wear sunscreen if you’re not leaving home?
Definitely yes. There are other things that will harm your skin even when you are at home.
UV
Even at home UVA/UVB can get through the window and harm your skin. UVA/UVB is also produced by fluorescent
tubes in your house.
Blue light
As we know Blue light from electronic devices can harm the eye. It also harms your skin as well.
Don’t forget to wear sunscreen everyday even you don’t step from the house
Purera Summer Better Sun Essence contains SPF50+ PA++++

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Select your currency
USD United States (US) dollar